Algemene voorwaarden

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld.

01. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

1. Sneep Advocaten is een besloten vennootschap. Het kantoor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56335741. De advocaten van Sneep Advocaten zijn in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten in Den-Haag.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Sneep Advocaten of een van haar medewerkers gesloten overeenkomsten, (vervolg)opdrachten of door hen uitgevoerde werkzaamheden, ongeacht de hoedanigheid waarin een dienst wordt verleend. Deze algemene voorwaarden zijn mede van toepassing ten behoeve van personen die Sneep Advocaten bij de uitvoering van een opdracht inschakelt.
3. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda, onder kenmerk:

De opdracht

1. Een overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Sneep Advocaten komt uitsluitend tot stand doordat Sneep Advocaten of een bij haar werkzame medewerker een opdracht van opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden aanvaardt.
2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard door Advocatenkantoor Sneep B.V. (hierna te noemen: 'Sneep Advocaten'), en worden uitsluitend door Sneep Advocaten uitgevoerd.
3. Uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Indien de opdrachtgever de inhoud van door Sneep Advocaten verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Sneep Advocaten gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van voornoemde werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Sneep Advocaten vrij te bepalen welke advocaat de opdracht uitvoert.
6. Opdrachten aan Sneep Advocaten leiden tot inspanningsverplichtingen; niet tot resultaatverplichtingen.
7. Met Sneep Advocaten in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.
8. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Sneep Advocaten verstrekte informatie.

Aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid van niet bij de opdracht of werkzaamheden betrokken medewerkers van Sneep Advocaten is uitgesloten.
2. Iedere aansprakelijkheid van Sneep Advocaten en haar medewerkers is, voor zover niet geheel uitgesloten, beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Sneep Advocaten komt, ex art 6.26 Voda.
3. Alle aanspraken jegens Sneep Advocaten en haar medewerkers vervallen zes maanden nadat de opdrachtgever of een derde bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop de aanspraak wordt gebaseerd.
4. De persoonlijke aansprakelijkheid van bij de opdracht of werkzaamheden betrokken medewerkers van Sneep Advocaten wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend Sneep Advocaten is aansprakelijk voor eventueel bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fouten.

Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Sneep Advocaten en haar medewerkers alsook de door haar ingeschakelde derden, voor de uitvoering van de opdracht van aanspraken van derden en andere schade die Sneep Advocaten en haar medewerkers alsook de door haar ingeschakelde derden, voor de uitvoering van de opdracht lijden in verband met de opdracht voor zover de aanspraak of de schade hoger is dan het bedrag dat daarvoor wordt uitgekeerd onder een door Sneep Advocaten afgesloten beroeps-aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Een "derde" is ook elke groepsmaatschappij van opdrachtgever, aandeelhouder van opdrachtgever, bestuurder en commissaris van de opdrachtgever en bij of voor opdrachtgever werkzame persoon en elk familielid van opdrachtgever. Deze paragraaf is een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van alle medewerkers van Sneep Advocaten alsmede elke met Sneep Advocaten verbonden persoon.

Declaraties

1. Met betrekking tot door Sneep Advocaten verrichte diensten is de opdrachtgever een honorarium verschuldigd dat, tenzij voor de dienstverlening een ander speciaal tarief of honorarium is overeengekomen, gebaseerd is op een uurtarief, vermeerderd met 5% kantoorkosten, overige kosten (van derden), verschotten en 21% BTW (voor zover van toepassing). Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die Sneep Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever betaalt.
2. Een met Sneep Advocaten overeengekomen of door haar vastgesteld uurtarief kan door haar eenzijdig jaarlijks worden aangepast.
3. Sneep Advocaten is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen. Zolang het voorschot niet is betaald aan Sneep Advocaten, is zij gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van het voorschot heeft plaatsgevonden.
4. Betaling van declaraties van Sneep Advocaten dient zonder recht op opschorting of verrekening van de opdrachtgever te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur anders is vermeld. Bij overschrijding van die termijn is van rechtswege sprake van verzuim, zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist.
5. De administratie van Sneep Advocaten strekt tot volledig bewijs, behoudens tegenbewijs, van hetgeen aan Sneep Advocaten verschuldigd is.
6. Alle feitelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die in verband staan met de invordering van declaraties, komen voor rekening van de opdrachtgever.
7. Sneep Advocaten heeft een recht van retentie op al hetgeen zij voor de opdrachtgever onder zich heeft, zolang de opdrachtgever de declaratie niet of niet volledig heeft voldaan, en is bevoegd declaraties waarvan de betalingstermijn van veertien dagen is verstreken te verrekenen met de onder de Stichting Derdengelden Sneep Advocaten voor de opdrachtgever ontvangen bedragen.

Hoofdelijkheid

1. Voor de voldoening van declaraties van Sneep Advocaten zijn hoofdelijk aansprakelijk:
a. ingeval de dienstverlening plaatsvindt ten behoeve van twee of meer partijen gezamenlijk: ieder van die partijen;
b. ingeval van dienstverlening aan een rechtspersoon: de rechtspersoon en de opdrachtgevende directeur; de opdrachtgevende directeur tot een maximum bedrag van € 25.000,-;
c. ingeval van dienstverlening aan een rechtspersoon die deel uitmaakt van een concern: de rechtspersoon, de holding en de opdrachtgevende directeur; de opdrachtgevende directeur tot een maximum bedrag van € 25.000,-.

Inschakeling derden

1. Sneep Advocaten kan bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelen. Dit zal geschieden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Sneep Advocaten mag de opdracht aan de ander geven in eigen naam of als gevolmachtigde in naam van opdrachtgever. Sneep Advocaten is hierbij gerechtigd, mede namens de opdrachtgever, aansprakelijkheidsbeperkingen, jurisdictie- en rechtskeuze bedingen van derden te aanvaarden.
2. Sneep Advocaten zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de desbetreffende opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
3. Sneep Advocaten en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
4. Sneep Advocaten is gemachtigd door de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van een derde te aanvaarden.

Gevolgen verzuim

1. Indien de opdrachtgever met enige verplichting in verzuim is, is Sneep Advocaten gerechtigd de werkzaamheden zonder nadere aankondiging te staken en gestaakt te houden totdat de opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan.
2. Sneep Advocaten is niet aansprakelijk voor dientengevolge door de opdrachtgever en/of derden geleden schade.

Gefinancierde rechtsbijstand

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vinden de werkzaamheden van Sneep Advocaten niet plaats in het kader van gefinancierde rechtsbijstand.
2. Indien de opdrachtgever meent in aanmerking te kunnen en willen komen voor gefinancierde rechtsbijstand, zal hij Sneep Advocaten steeds tijdig informeren over wijzigingen in de eigen financiële positie die van belang kunnen zijn voor de beoordeling of de opdrachtgever in aanmerking komt of blijft komen voor gefinancierde rechtsbijstand, en daartoe tijdig belastinggegevens verstrekken, waaronder de aangifte en aanslag Inkomstenbelasting over de twee voorafgaande jaren.
3. Indien de betreffende stukken niet of niet tijdig aan Sneep Advocaten ter hand zijn gesteld, wordt de opdrachtgever geacht geen gebruik te willen of te kunnen maken van gefinancierde rechtsbijstand.

Gegevens derden

1. Begrippen die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") zijn gedefinieerd, hebben in dit artikel dezelfde betekenis als in de AVG.
2. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG en worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de opdracht, waaronder mede is begrepen de declaratie van de werkzaamheden.
3. De gegevens van de opdrachtgever en de wederpartij worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand dat wordt beheerd door Sneep Advocaten. Tevens worden de gegevens opgenomen van de bij de zaak betrokken derden, waaronder in ieder geval -doch niet uitsluitend– gerechtelijke instanties, (proces)advocaten, gemeenten, deurwaarders en de belastingdienst.
4. Opdrachtgever vrijwaart Sneep Advocaten en haar medewerkers alsook de door haar ingeschakelde derden voor de uitvoering van de opdracht, voor eventuele aanspraken van derden en andere schade die Sneep Advocaten en haar medewerkers alsook de door haar ingeschakelde derden voor de uitvoering van de opdracht, lijden in verband met een verondersteld onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens in het kader van de opdracht, voor zover Sneep Advocaten deze persoonsgegevens van de opdrachtgever of in opdracht van de opdrachtgever heeft ontvangen.
5. Opdrachtgever zal de op grond van de AVG verplichte informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de opdracht verstrekken aan de betrokkene. Opdrachtgever doet dat binnen de daarvoor geldende termijn op grond van de AVG. Sneep Advocaten zal het contactpunt zijn voor betrokkenen die hun rechten op grond van de AVG jegens haar uitoefenen.
6. Ieder van de partijen informeert de ander zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de opdracht. Opdrachtgever en Sneep Advocaten overleggen met elkaar voorafgaand aan het doen van eventuele meldingen hiervan aan toezichthouders en betrokkenen.
7. Ieder van de partijen informeert de ander zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een onderzoek van een toezichthouder in verband met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de opdracht.

Melding ongebruikelijke transacties

1. Sneep Advocaten is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever aan de betrokken autoriteiten melding te doen van transacties en rechtshandelingen indien Sneep Advocaten van oordeel is dat van de transactie of rechtshandeling op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting melding gemaakt dient te worden.

Geschillen

1. De kantoorklachtregeling van Sneep Advocaten is van toe-passing.
2. Klachten ten aanzien van een advocaat kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Rechtskeuze, forumkeuze

1. De overeenkomst van opdracht en elke niet-contractuele verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met die overeenkomst, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 2. De rechtbank Zeeland-West-Brabant, Nederland, is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die op grond van of in verband met de overeenkomst van opdracht ontstaan, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan en niet-contractuele verplichtingen. 3. De paragrafen in artikel 13 lid 1 en artikel 13 lid 2 zijn van overeenkomstige toepassing op niet-contractuele verplichtingen van aan Sneep Advocaten verbonden personen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst van opdracht. Deze paragraaf is een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van elke met Sneep Advocaten verbonden persoon.

Diversen

1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk tussen Sneep Advocaten en de opdrachtgever zijn vastgelegd.
2. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Sneep Advocaten in verband met door Sneep Advocaten verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, met uitzondering van de aanspraken zoals benoemd in artikel 3 lid 4 (waarvoor een termijn van 6 maanden geldt).
3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle voor Sneep Advocaten werkzame personen.

Wij lossen uw probleem op.

+31 76 7996040
Wij zullen al uw vragen beantwoorden, de zaak grondig analyseren en passende maatregelen nemen.