Regels en principes die we volgen

01.introductie

Privacyverklaring

Onderstaand wordt voldaan aan de informatieplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR Verordening (EU) 2016/679) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) voor de betrokkenen wiens persoonsgegevens worden verwerkt door Sneep Advocaten.

Verantwoordelijke

Advocatenkantoor Sneep Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten te leveren, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te communiceren. Voor de evaluatie van onze diensten kan Sneep Advocaten een derde partij inschakelen. Als betrokkene beslist u zelf of u hieraan wilt deelnemen en uw persoonsgegevens wilt achterlaten.

Doelstellingen

Advocaten Sneep Advocaten verwerkt de hieronder vermelde persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder genoemde doeleinden:
a. Het leveren van juridische diensten, inclusief het uitvoeren van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
b. Het innen van vorderingen;
c. Advies, bemiddeling en (door)verwijzing;
d. Het voldoen aan onze wettelijke en statutaire verplichtingen;
e. Marketing- en communicatieactiviteiten;
f. Werving en selectie (sollicitaties);
g. Uitvoering van een arbeidsovereenkomst.

Verwerkte persoonsgegevens

De vermelde persoonsgegevens worden verwerkt door het advocatenkantoor Sneep Advocaten omdat ze door u als betrokkenen op eigen initiatief zijn verstrekt, verkregen zijn in het kader van het leveren van diensten of in het kader van een arbeidsovereenkomst, bekend zijn gemaakt door derde partijen, waaronder de tegenpartij, of voor ons beschikbaar zijn geworden via openbare bronnen.
a. voorna(a)m(en), achternaam en eventuele titels
b. geboortedatum
c. geslacht
d. woonadres, postcode en woonplaats en eventueel ander correspondentieadres
e. burgerservicenummer (BSN)
f. bovengenoemde gegevens van een eventuele fiscale partner (in verband met een aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand)

Gegevens met betrekking tot de zorg voor minderjarige(n) (in verband met een aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand):
a. bankgegevens (IBAN)
b. bedrijfsgegevens
c. telefoonnummers en e-mailadressen
d. technische gegevens van apparaten, zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en surfgedrag op onze website
e. beeldopnames van bewakingscamera's
f. bijzondere persoonsgegevens, waaronder strafrechtelijke gegevens en medische informatie, verwerken wij uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming ten behoeve van bijstand in (gerechtelijke) procedures, advisering, bemiddeling en doorverwijzing, waarbij wij ons houden aan ons beroepsgeheim en andere wettelijke voorschriften met betrekking tot de advocatuur.

Personeelsgegevens:
a. voorna(a)m(en), achternaam en eventuele titels
b. geboortedatum
c. geslacht
d. woonadres, postcode en woonplaats
e. telefoonnummers en e-mailadressen
f. sofinummer (BSN)
g. functie- en arbeidsvoorwaardengegevens (bijv. aantal werkuren, salaris en arbeidsvoorwaarden, datum indiensttreding en functieprofiel)
h. sollicitatiebrief en cv
i. soort(en) regeling(en) waar u aan meedoet (bijv. pensioen, verzekering of cao-regeling)
j. bankgegevens (IBAN)
k. paspoortnummer
l. kopie identiteitsbewijs
m. persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
n. opleidingen, diploma's en certificaten
o. verzuimfrequentie en ziekteverlof
p. verlofoverzicht
q. gewerkte uren en gereden kilometers per zaak en datum (voor het opstellen van gedetailleerde declaraties)
r. verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken
s. beeldopnames van bewakingscamera's

Grondslag AVG

Het advocatenkantoor Sneep Advocaten verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden zoals vermeld in artikel 6 van de AVG:
a. wettelijke verplichting;
b. uitvoering van een (arbeids-)overeenkomst;
c. verkregen toestemming van betrokkenen;
d. gerechtvaardigd belang (bijv. cameratoezicht).

Persoonsgegevens delen

Sneep Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen indien noodzakelijk voor het verlenen van diensten, met inachtneming van de eerder genoemde doelen. Dit kan onder meer het verlenen van volmacht aan andere advocaten, het uitvoeren van competentieonderzoeken of het inschakelen van andere derde partijen op verzoek van Sneep Advocaten omvatten, zoals een IT-dienstverlener. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld in verband met juridische procedures (zoals de Raad voor Rechtsbijstand, de politie en rechtbanken), evenals correspondentie met de andere partij(en). Toegang tot opgeslagen gegevens is alleen beschikbaar voor medewerkers van Sneep Advocaten, voor zover nodig voor de uitvoering van hun taken.

Daarnaast kan Sneep Advocaten uw persoonsgegevens delen met derde partijen, zoals toezichthoudende instanties of andere bevoegde overheidsorganen, indien vereist door de wet. Met derde partijen die namens Sneep Advocaten uw persoonsgegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten, zelfs als zij niet als verwerkingsverantwoordelijke worden beschouwd volgens de definitie van de AVG. Hierdoor zijn deze derde partijen ook gebonden aan naleving van de AVG. Derde partijen waarmee Sneep Advocaten samenwerkt en die diensten verlenen als verwerkingsverantwoordelijke, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG met betrekking tot de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens. Dit omvat bijvoorbeeld accountants, notarissen, andere derde partijen ingeschakeld voor een second opinion of deskundigenrapport, enzovoort.

Beveiliging persoonsgegevens

Advocatenkantoor Sneep Advocaten zorgt voor de veiligheid van uw persoonlijke gegevens door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een hoog beschermingsniveau te waarborgen volgens de huidige normen. Als we gebruik maken van diensten van externe leveranciers, zoals een IT-leverancier, sluiten we een gegevensverwerkingsovereenkomst, zelfs als ze niet worden beschouwd als verwerkers volgens de definitie van de AVG. Hierdoor kunnen we passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Privacyrechten van betrokkenen

Advocatenkantoor Sneep Advocaten bewaart verwerkte persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden van gegevensverwerking of volgens de wettelijke vereisten. U kunt om toegang, correctie, beperking van verwerking, overdracht, verwijdering of intrekking van toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens verzoeken door een e-mail te sturen naar info@sneepadvocaten.nl. We zullen binnen vier weken reageren. Als er situaties zijn waarin we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld vanwege verplichte vertrouwelijkheid of wettelijke bewaartermijnen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen. Om uw identiteit te verifiëren, vragen we u om een kopie van een geldig identiteitsbewijs te verstrekken. Stuur uw verzoeken naar ons kantoor gevestigd aan de Stationslaan 1a2, 4815 GW Breda.

CCTV-surveillance

De surveillance bij het advocatenkantoor Sneep Advocaten, gevestigd aan de Stationslaan 1a2, 4815 GW Breda, omvat een videosurveillance systeem. Het doel van deze oplossing is om de veiligheid van medewerkers te waarborgen en om eigendommen en opgeslagen gegevens te beschermen. Opnames worden maximaal een week bewaard en worden niet gebruikt of bekeken, tenzij daar een noodzaak toe is. We delen de opnames niet met derden. In het geval van een incident kunnen de opnames worden overgedragen aan rechtshandhavingsinstanties volgens de geldende wetgeving.

Cookies

Het advocatenkantoor Sneep Advocaten verzamelt gegevens over het gebruik van de website www.sneepadvocaten.nl voor statistische doeleinden. Persoonlijke gegevens die op deze manier worden verzameld, zijn anoniem en worden niet verkocht aan derden door het advocatenkantoor Sneep Advocaten. Om de bruikbaarheid van de website www.sneepadvocaten.nl te verbeteren, maakt het advocatenkantoor Sneep Advocaten gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan de website van Sneep Advocaten op bijvoorbeeld een computer, tablet of smartphone worden geplaatst. U kunt op elk moment weigeren om deze cookies te gebruiken, hoewel dit de functionaliteit en bruikbaarheid van de website kan beperken.

De website www.sneepadvocaten.nl kan gebruikmaken van Google Analytics-cookies om algemeen gebruikersgedrag en trends te volgen en rapporten te genereren. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google Analytics kan deze informatie aan derden verstrekken indien dit wettelijk verplicht is of indien derden namens Google Analytics de informatie verwerken. Door de website www.sneepadvocaten.nl te gebruiken, stemt u in met de verwerking van deze informatie door Google Analytics zoals hierboven beschreven.

Sociale media

Op de website www.sneepadvocaten.nl kunnen knoppen en/of links worden geplaatst om webpagina's te promoten of te delen op sociale-mediaplatforms of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Sneep Advocaten houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door dergelijke derden. Het gebruik van deze socialemediaplatforms is dus voor uw eigen risico. Voordat u gebruikmaakt van diensten van derden, wordt aangeraden om eerst hun privacyverklaring te lezen.

Contact

In geval van vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement, neem dan contact op met: Advocatenkantoor Sneep, Stationslaan 1a2, 4815 GW Breda, e-mail:info@sneepadvocaten.nl. Als we ondanks onze inspanningen het probleem niet kunnen oplossen, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens. Om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij lossen uw probleem op

Beschikbaar van maandag t/m vrijdag, van 9:00 tot 17:00 uur